Streszczenie projektu

Projekt „Sięgać po laur zwycięstwa – czyli olimpijczyk ma trenera, a nasz uczeń coucha – nauczyciela” realizowany na przestrzeni dwóch lat przez pracowników Gimnazjum nr 164 z Oddziałami Integracyjnymi i Oddziałami Dwujęzycznymi im. Polskich Olimpijczyków, które w trakcie realizacji projektu zostało przekształcone w Szkołę Podstawową nr 368 im. „Polskich Olimpijczyków” w Warszawie.

Głównym założeniem działań projektowych jest podniesienie kompetencji osób zatrudnionych w szkole, poznanie nowoczesnych i innowacyjnych metod nauczania, a tym samym dzięki realizowanym szkoleniom przeniesienie nowych umiejętności i nabytych postaw na uczniów oraz rozwój naszej placówki w aspekcie europejskim. Mobilności ułożone zostały na kształt dysku olimpijskiego i bumerangu – kraje do których zostali wysłani pracownicy szkoły dały nam niejako przekrój przez metody stosowane w szkolnictwie europejskim, utworzyły logiczny ciąg, dzięki któremu nauczyciele mogą powracać ze szkoleń z nowym doświadczeniem. Jednym z priorytetów naszego projektu jest: promowanie zdrowego trybu życia i zachęcanie młodzieży do aktywności fizycznej, odkrywanie i wyzwalanie drzemiącego w każdej osobie potencjału, wzrost umiejętności organizacyjnych nauczycieli, odnajdowanie przez nich kreatywnych metod i podejmowanie przedsięwzięć służących lepszemu funkcjonowaniu szkoły oraz pełniejszemu rozwojowi uczniów. Kolejne wyzwanie dla naszej placówki tkwi w poznawaniu nowych sposobów implementacji założeń programów nauczania i możliwości ich konstruowania oraz poszerzenia umiejętności językowych nauczycieli.

Projekt zakłada udział kadry kierowniczej, nauczycieli, pedagogów i psychologów w różnego rodzaju szkoleniach zagranicznych. Łącznie zaplanowanych zostało 34 mobilności: 28 szkoleń zagranicznych i 6 wyjazdów typu job shadowing do następujących krajów: Finlandia, Wielka Brytania, Portugalia, Hiszpania oraz Malta długości od 5 do 7 dni. Mogą w nich brać udział nauczyciele uczący różnych przedmiotów: historii, geografii, chemii czy biologii w klasach regularnych i dwujęzycznych, nauczyciele językowcy, dydaktycy wychowania fizycznego, kadra pracująca z młodzieżą nie tylko w aspekcie dydaktycznym, ale także wychowawczym i społecznym tj. pedagodzy szkolni.

W ramach realizacji projektu obywają się szkolenia i obserwacje, które dotyczą pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, poszukiwania kreatywnych metod w nauczaniu języków obcych oraz nauczania w klasach dwujęzycznych, wykorzystania innowacyjnych technik włączania treści prozdrowotnych do strategii szkoły oraz elementów couchingu. Wszystkie mobilności są potwierdzone certyfikatem Europass Mobility oraz ujęte w dokumentacji stażu nauczycieli i pracowników ubiegających się o uzyskanie wyższego awansu zawodowego zgodnie z Kartą Nauczyciela.

Projekt wpływa w wysokim stopniu na podniesienie wykształcenia i otwartości kulturowej naszej kadry, a tym samym przyczynia się do wzrostu atrakcyjności naszej szkoły oraz uzyskiwania lepszych wyników przez naszych uczniów. Wybrane do projektu europejskie szkolenia wzmocniają wiedzę, umiejętności, kontakty europejskie naszych pracowników, a tym samym podnoszą jakość pracy całej szkoły. Mobilności są zaczynem długofalowej współpracy międzynarodowej. Uczniowie zachęceni pozytywnym przykładem nauczycieli chętniej uczestniczą w programie wymiany młodzieży. Nadrzędną ideą zrealizowanego projektu jest założenie, że olimpijczykiem może zostać każdy. Jest to oczywiście możliwe przede wszystkim wtedy, kiedy uczeń spotka na swojej drodze ludzi, którzy w niego uwierzą, odkryją potencjał i odpowiednio poprowadzą, pokażą narzędzia dzięki którym można osiągnąć osobisty sukces. Olimpiada i idea olimpijskości jest tu metaforą – oznacza szerszy, światowy wymiar, nauczyciel – trener i couch są w stanie szukać metod, które doprowadzają ucznia do uwolnienia drzemiącego w nim potencjału. Dzięki odbytym szkoleniom zagranicznym potencjał samego nauczyciela jest w pełni rozpoznany i wykorzystany, a jego warsztat pracy nieustannie rozwijany.